DPT CREW

DAKAR PRESS TEAM 2021


Léon Jansen

 • Role : Photographer & team leader
 • Dakar experience : 17 years (since 2004)
 • Language : English, German, Dutch
 • Country : Netherlands

Andrew Eaton

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : 3 years – 2019 / 2020 / 2021
 • Language : English
 • Country : Australia

Poul Henning Nielsen

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : 3 years – 2019 / 2020 / 2021
 • Language : English, Danish
 • Country : Denmark

Peter van Velzen

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : 2 years – 2020 / 2021
 • Language : English, Dutch
 • Country : Netherlands

Michael van der Putten

 • Role : video/content creator and reporter
 • Dakar experience : 1st Dakar in 2021
 • Language : English, Dutch
 • Country : The Netherlands

Ben Broeder

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : 2 years – 2020 / 2021
 • Language : English
 • Country : Australia

Marcel Vittali

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : 2 years – 2020 / 2021
 • Language : English. Dutch
 • Country : Netherlands

Maik Dobiey

 • Role : Photographer
 • Dakar experience : first in 2019
 • Language : Spanish, English, German
 • Country : Germany / Peru

Carlos Nagler

 • Role : Driver
 • Dakar experience : 9 years
 • Language : Spanish, German
 • Country : Argentina

Sebastiaan Labrie

 • Role : Photographer / reporter
 • Dakar experience : second Dakar in 2019 (first Dakar in 2011)
 • Language : English, Dutch
 • Country : Netherlands

Coen Schlüter

 • Role : Photographer & team manager
 • Dakar experience : 4 years – 2017 / 2018 / 2019 / 2020
 • Language : English, Dutch
 • Country : Netherlands

Gerard Laurenssen

 • Role : Navigator + Photographer
 • Dakar experience : 4 years – 2012 / / 2014 / 2015 / 2018
 • Language : English, German, Dutch
 • Country : Netherlands