Terms & Conditions

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden c.q. leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Green Team B.V.

Green Team B.V. kent een drietal kernactiviteiten, te weten:

 • Uitgeverij van online Dakar Rally gerelateerde content onder de naam Dakar Press Team;
 • Producent van automotive gerelateerde content door middel van tekst, fotografie en film onder de naam Dakar Press Team;
 • Denktank en R&D-platform voor duurzame mobiliteit.

Green Team B.V. heeft de volgende handelsnamen vastgelegd:

 • Dakar Press Team
 • Dakar Press
 • DakarMagazine

Green Team B.V.
Dorp 94B
3415 PH Polsbroek

Kamer van Koophandel nummer:          65179161
Datum van oprichting:                           27-01-2016
B.T.W. nummer:                                   NL8560.09.283.B01

Artikel 2 – Kwaliteit

Green Team B.V. verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

Artikel 3 – Opdracht en opdrachtbevestiging

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.

Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop Green Team B.V. gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van Green Team B.V.

Artikel 4 – Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

A: in het geval van levering van teksten, fotografie of film:

 1. het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage (de teksten, fotografie of film) of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
 2. de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 3. de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
 4. de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 5. (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 6. wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 7. de wijze waarop de teksten, fotografie, film of diensten wordt aangeleverd (papier, CD/DVD, e-mail, ftp, Green Team B.V.-fotoserver);
 8. de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve teksten, fotografie, film of diensten;
 9. het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld: 

B: in het geval van levering van diensten of producten:

 1. een heldere omschrijving van het te leveren product of dient;
 2. de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 3. wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 4. de uiterste aanlevertermijnen,
 5. het geldende orderbedrag.

Artikel 5

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor internet, dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

Concepttekst en eenmalige herziening

Artikel 6

Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 7

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten

Artikel 8

In offertes worden de in artikel 4 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 9

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden.

Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 10

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van Green Team B.V. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren.

De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van Green Team B.V.

Artikel 11

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht werkdagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Kostensoorten

Artikel 12

In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.

Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal Green Team B.V. dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 13

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Green Team B.V.

Artikel 14

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Green Team B.V. niet verplicht teksten, fotografie, film of diensten die nog niet gereed zijn te leveren. Green Team B.V. heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Een opdracht kan slechts kosteloos worden geannuleerd binnen een termijn van 3 werkdagen na het verstrekken van de opdracht. Na deze termijn is de opdracht definitief.

Vrijwaring

Artikel 15

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Green Team B.V. tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Green Team B.V.

De afnemer vrijwaart Green Team B.V. tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Green Team B.V. ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Green Team B.V. doet geen uitspraken met betrekking tot de instemming van de personen afgebeeld op deze foto’s of met betrekking tot het gebruik van namen, handelsmerken, trade dress (uitingswijze), ontwerpen, kunstwerken of architectuur onder copyright die niet tot de intellectuele eigendom van Green Team B.V. behoren. Green Team B.V. kan in dit kader nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrechten

Artikel 16

Bij levering van teksten, fotografie, film en andere werken in de zin van de auteurswet geeft Green Team B.V. bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

Green Team B.V. behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 17

Indien de afnemer de teksten, fotografie of film opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.

Indien Green Team B.V. extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 18

Elk gebruik van een de teksten, fotografie of film dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Green Team B.V. een vergoeding toe van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium.

Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur.

Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de teksten, fotografie of film.

Artikel 19

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Green Team B.V. worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

Green Team B.V. kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 20

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde de teksten, fotografie of film die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Green Team B.V. op grond van de Auteurswet het gebruik van deze bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21

De bepalingen van deze overeenkomst hebben ook betrekking op teksten, fotografie, film of diensten die Green Team B.V. van derden betrekt. Green Team B.V. garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van Green Team B.V. om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.

Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 23

Voor ideeën en tips van Green Team B.V. die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever Green Team B.V. een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Betaling

Artikel 24

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment dat de opdracht is verstrekt, ongeacht het moment van publicatie en of levering. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25a

De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Indien Green Team B.V. wenst te factureren dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen langer dan één maand na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die ene maand na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Green Team B.V. vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 25b

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen door de klant is voldaan aan Green Team B.V., is het Green Team B.V. toegestaan om € 75,- administratiekosten in rekening te brengen. Tevens kan Green Team B.V. besluiten rentekosten ad. 15% in rekening te brengen.

Artikel 25c

Bij overtreding van één van de artikelen, gespecificeerd in deze leveringsvoorwaarden is contractant ten minste een vergoeding ad. € 2.500,- ex. btw plus eventuele kosten aan Green Team B.V. verschuldigd.

Artikel 26

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,– alles exclusief omzetbelasting.

Overmacht

Artikel 27

Onder overmacht wordt in het kader van deze overeenkomst onder meer verstaan oorlog, terreurdaden, stakingen, brand, overstromingen, epidemieën of anderszins alles wat buiten de redelijke controle van een bij deze overeenkomst betrokken partij ligt, en welke door haar niet voorzien konden worden en welke noch krachtens wet, rechtshandeling(en) noch krachtens de in het verkeer geldende opvattingen aan haar schuld te wijten is.

Indien het verkrijgen van een persaccreditatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden of voor het verlenen van diensten, zal door Green Team B.V. voorafgaand aan de opdracht deze zogenaamde pers accreditatie door Green Team B.V. worden aangevraagd bij de betrokken instantie, zoals bijvoorbeeld FIA, ITR, ASO enzovoorts. Een pers accreditatie is altijd noodzakelijk bij een evenement als Formule 1, DTM, WRC, Le Dakar, Afrika Eco Rally, Mille Miglia enzovoorts. Indien de instantie die de accreditatie toe dient te kennen aan Green Team B.V. om wat voor reden dan ook besluit deze geheel of gedeeltelijk niet toe te verlenen aan Green Team B.V., en Green Team B.V. daardoor niet in staat is de opdracht uit te voeren, kan Green Team B.V. zich eveneens beroepen op overmacht.

In geval Green Team B.V. voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van speciaal voor de opdracht geprepareerde voertuigen en/of foto- of filmapparatuur en één van deze componenten defect raakt en niet tijdig te vervangen is, waardoor Green Team B.V. onverhoopt niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, kan Green Team B.V. zich eveneens beroepen op overmacht.

Green Team B.V. aanvaard in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid. In geval van overmacht is Green Team B.V. niet gehouden enig deel van de overeengekomen som met betrekking tot een gesloten overeenkomst te restitueren.

Geschillen

Artikel 28

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Green Team B.V. of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.